ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ตั้งอยู่หมู่ที่  12  ตำบลห้วยสามพาด  อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี  ตั้งเมื่อวันที่ 15  พฤษภาคม  2499  โดยนายพิศาล สวนสุนทร ศึกษาธิการอำเภอ

กุมภวาปี  เป็นประธานพิธีเปิดเรียนใหม่  แทนนายอำเภอกุมภวาปี โรงเรียนนี้สังกัดกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  จัดการสอนชั้น ป.1 –.4  ตามหลักสุตรกระทรวงศึกษาธิการ  เขตการศึกษา เป็นผู้จัดทำมวลประสบการณ์ เพื่อใช้ประกอบการสอนตามหลักสูตร พ.. 2503  ได้จัดการเรียนการสอนตามแบบแผนการจัดการศึกษาแห่งชาติ  พ..  2503  และ หลักสูตรประถมศึกษา พ.. 2503

          1  ตุลาคม  2509   ได้โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  แต่เดิมโรงเรียนโรงเรียนนี้ไม่มีอาคารเรียนเป็นเอกเทศ อาศัยวัดบ้านโนนสมบูรณ์เป็นที่เรียน

          ..  2509  ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณสมทบให้เป็นเงิน  80,000   บาท เพื่อสร้างอาคารเอกเทศ 1 หลัง  แบบ  ป.01  พิเศษ  ขนาด  750 X  72   เมตร  ห้องเรียน ที่ดินเป็นที่ดินที่ชาวบ้านสงวนไว้และมอบให้เป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียน  มีเนื้อที่ทั้งหมด  75 ไร่  งาน  46 ตารางวา  เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู

          ..  2510  ได้ย้ายเด็กจากศาลาวัดบ้านโนนสมบูรณ์  มาเรียนที่อาคารเรียนใหม่ ผู้ปกครองได้ทำโต๊ะ เก้าอี้   ให้นักเรียนใช้เป็นการชั่วคราว

          ..  2512  ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อสร้างอาคารเรียนหลังเดิมเป็น เงิน  60,000  บาท    จัดทำประตู  หน้าต่าง  ลูกกรง  ระเบียง  เพดาน  จำนวน  ห้องเรียน ทำการเปิดเรียน  อาคารเรียนหลังใหม่  เมื่อวันที่  24  มกราคม  2513  โดยนายสถาพร เอมสิทธิ์ นายอำเภอกุมภวาปี  มาเป็นประธานในพิธีเปิด

          ปีการศึกษา  2515  เริ่มเปิดเรียนประถมศึกษาตอนปลาย ป.5–.7 และที่ดินของโรงเรียนในปัจจุบันขึ้นทะเบียนนส.3ก เลขที่ 1159 เล่มที่ 14 บ หน้า 9 เลขที่ดิน 283 หมายเลขดิน 554 แผ่นที่ 10

              เมษายน  2519  ได้รับเงินจากสภาตำบลห้วยสามพาด  ต่อเติมอาคารเรียน  ขนาด  19 x 8.05  เมตร

มกราคม  2521  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน  แบบ ป.1 ห้องเรียน งบประมาณ  165,000  บาท และได้งบประมาณต่อเติมชั้นล่างอีก 3 ห้องเรียนเป็นเงิน 130,000 บาท ปัจจุบันคือ อาคาร 1

มกราคม  2521  ได้รับงบประมาณสร้าง  บ้านพักครู  หลัง  เป็นเงิน 50,230  บาท

            8 พฤษภาคม  2522 ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครูอีก 1 หลัง เป็นเงิน 90,000  บาท       

1 พฤษภาคม 2524 ได้รับอนุญาตให้รื้อถอน อาคารเรียนหลังแรกเนื่องจากอาคารเรียน

ทรุดโทรมมาก ได้นำไม้มารวมกับงบประมาณที่ได้รับเพิ่มเติม 300,000  บาท สร้างอาคารเรียนหลังใหม่ แบบ ป.1 4 ห้องเรียน ปัจจุบันคืออาคาร 2  

.. 2529 ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม แบบ สปช. 1 หลัง 2 ที่ ขนาด 1.60 x 2060 เมตร งบประมาณ 20,000  บาท และเรือนเพาะชำแบบ พ.1 เรือนไม้ขนาด 4.00 x 6.00 เมตร งบประมาณ 10,000  บาท

.. 2533 ได้รับงบประมาณ 58,200 บาท ติดตั้งไฟฟ้าในอาคารเรียน อาคารประกอบศูนย์วิจัยประมงน้ำจืด ขุดบ่อประมงน้ำจืด ขุดบ่อประมงโรงเรียน จำนวนเนื้อที่ 2 ไร่ เป็นเงิน 105,000 บาท

18 กุมภาพันธ์ 2534 ได้รับงบประมาณสร้างส้วม แบบ สปช. 601/26 จำนวน 1 หลัง 10 ที่นั่ง งบประมาณ 192,300  บาท

          17 พฤษภาคม 2534 โรงเรียนได้รับอนุมัติงบประมาณ ให้ดำเนินการโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

          8 สิงหาคม 2535 ได้รับงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ขนาด 2 ชั้น 4 ห้องเรียน งบประมาณ 1,476,000  บาท

         ปีงบประมาณ 2537 ได้รับงบประมาณค่าก่อสร้างสนามบาสเกตบอลงบประมาณ 168,000 บาท

          .. 2538   โรงเรียนได้รับบริจาคอาคารจริยธรรม  (แบบพิเศษสร้างมอบโดย กรมส่งเสริมสหกรณ์   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ร่วมกับศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ งบประมาณก่อสร้าง  250,000  บาท

     .. 2538 คณะครู ชาวบ้าน ผู้ปกครองนักเรียน สร้างอาคารสหกรณ์ โรงเรียน (แบบพิเศษได้งบประมาณก่อสร้าง 12,000  บาท

     .. 2538 ชาวบ้านร่วมกับศิษย์เก่า ก่อสร้างสนามวอลเลย์บอล และสนามตะกร้อมอบให้โรงเรียนเป็นเงิน 22,000 บาท และสร้างบ่อบาดาลให้โรงเรียน สิ้นงบประมาณ 14,000  บาท

     .. 2543 ชมรมศิษย์เก่าสร้างซุ้มประตูโรงเรียน สิ้นงบประมาณ 90,000  บาท

     .. 2545 สำนักงานทหารพัฒนาภาค 2 จังหวัดอุดรธานี ได้ขุดสระน้ำเพื่อการเกษตร ขนาด 3 x  120  สิ้นงบประมาณ 97,130 บาท

     พ.ศ.  2552  คณะครูและชาวบ้านร่วมกันสร้างเรือนพยาบาล  สิ้นงบประมาณ  200,000  บาท

     พ.ศ.  2553  ชาวบ้านร่วมกับคณะศิษย์เก่าร่วมสร้างรั้วโรงเรียน  มูลค่า  240,000  บาท

     พ.ศ.  2553  อบต.ห้วยสามพาดสร้างส้วมอนุบาล  2  ที่  มูลค่า  60,000  บาท

     พ.ศ.  2554  คณะครูสมทบสร้างฐานเสาธงและตกแต่งบริเวณ  มูลค่า  150,000  บาท จำนวน  1 หลัง

พ.ศ. 2557  ได้รับอนุมัติให้รื้อถอนอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ  สองชั้น 8 ห้องเรียน เนื่องจากสภาพทรุดโทรม ไม่สามารถใช้การได้ และทางโรงเรียนขอใช้วัสดุที่ได้จากการรื้อถอนเพื่อสร้างอาคารดนตรี นาฏศิลป์ แบบพิเศษเรือนไทยประยุกต์ เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวใต้ถุนโล่ง ขนาด 15 x 10 เมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง จากคณะครูและชุมชนบริจาค  210,000  บาท

พ.ศ. 2557  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.101  ขนาด 3 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง แทนอาคารที่รื้อถอน งบประมาณ 1,720,000 บาท

พ.ศ. 2559  คณะศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ร่วมกับชาวบ้าน คณะครูและผู้มีจิตศรัทธา

ร่วมกันจัดทำผ้าป่าการศึกษาเพื่อสร้างหอประชุมโรงเรียนหลังใหม่ ตั้งแต่ปี 2557-2559  เป็นอาคารหอประชุมแบบพิเศษ ชั้นเดียวห้องโถงมีเวที ขนาดกว้าง 15 X 25 เมตร สิ้นงบประมาณในการก่อสร้างแล้ว  จำนวน  849,635 บาท

อาคารเรียนอาคารประกอบและสนามกีฬา

1.  อาคารเรียนแบบถาวร ป.1                       จำนวน           2        หลัง

2.  อาคารเรียนแบบถาวร แบบ สปช. 105/29      จำนวน           1        หลัง

3.  อาคารอเนกประสงค์                               จำนวน           1        หลัง

4.  โรงฝึกงาน                                          จำนวน           1        หลัง

5.  อาคารจริยธรรมแบบพิเศษ                        จำนวน           1        หลัง

6.  ส้วมแบบ สปช. 2 ที่                                จำนวน           2        หลัง

              สปช. 601/26     10  ที่                          จำนวน           1        หลัง

              สปช. 601/26      5  ที่                            จำนวน           1        หลัง

7.  เรือนพยาบาล                                      จำนวน           1        หลัง

8.  อาคารดนตรี                                        จำนวน           1        หลัง

8.  สนามฟุตบอล                             จำนวน           1        สนาม

9.  สนามวอลเลย์บอล                                 จำนวน           1        สนาม

10.  สนามตะกร้อ                                      จำนวน           1        สนาม

11.  สนามกีฬาอเนกประสงค์                          จำนวน           1        สนาม

ด้านสาธารณูปโภค

          โรงเรียนจัดให้มีไฟฟ้าในโรงเรียน ประปา บาดาล เพื่อใช้และติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่ม สำหรับครู นักเรียน ตลอดทั้งปี

ด้านสุขภาพอนามัย

          โรงเรียนได้ดำเนินการสร้างสนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล สนามวอลเลย์บอล และสนามตะกร้อ ให้นักเรียน ครู อาจารย์ ตลอดทั้งชุมชน ได้ใช้ในการออกกำลังกาย และให้บริการในการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน กีฬาเยาชนระหว่างตำบลและอำเภอ จัดให้มีโครงการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของนักเรียน พร้อมทั้งยังจัดให้มีการเต้นแอโรบิก ตามโครงการเด็กไทยอุดรแข็งแรงชุมนุมอาหารปลอดภัยอีกด้วย