วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ (VISION)

ภายในปี 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการศึกษาที่ทันสมัย ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ  และมาตรฐานสากลบนพื้นฐาน ของความเป็นไทย มีศักยภาพในการแข่งขันระดับประชาคมอาเซียน และนานาชาติ

ปรัชญา

สุวิชาโน ภวํโหติ - ผู้มีความรู้ดีคือผู้เจริญ