พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ (MISSION)

1. ส่งเสริมระบบการบริหารการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารจัด การศึกษาและเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้

4. ส่งเสริมสนับสนุนประชากรวัยเรียนได้เรียนรู้อย่างทั่วถึง

5. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็น ไทย

6. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีจรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพ

7. ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

8. เพิ่มศักยภาพผู้เรียนในการแข่งขันระดับประชาคมอาเซียน และนานาชาติ

9. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษาและโรงเรียนให้มีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

เป้าประสงค์หลัก (GOAL)

1.       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และตามหลัก

ธรรมาภิบาล

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีและใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในการบริหารจัด การศึกษา

3. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา ในการบริหารจัดการและเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้

4. ประชากรในวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ชาติและมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย

5. ครู และบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพ

6. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

7. ผู้เรียนมีศักยภาพสู่การแข่งขันระดับอาเซียนและสากล

8. มีศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษาที่มีประสิทธิภาพและโรงเรียนมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน