หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

            โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ใช้หลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนอยู่   2   ระดับ คือ

          1.  หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546

          2.  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

จัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  โดยเน้นการส่งเสริมด้านศีลธรรม  คุณธรรมจริยธรรม   การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  มีความเป็นประชาธิปไตย มีสุขภาพอนามัย   และสำนึกถึงความรับผิดชอบในสิ่งแวดล้อม   จัดประสบการณ์เตรียมความพร้อม โดยสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข  และ  จัดกระบวนการศึกษาให้นักเรียนได้ฝึกคิดอย่างเป็นระบบ  เน้นการปฏิบัติมากกว่าการท่องจำ  เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  และสร้างความรู้ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ในโลกอนาคต  ปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้  ให้มีความหลากหลายทั้งรูปแบบ และเนื้อหา  โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เหมาะสมในแต่ละกระบวนการ

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาระดับประถมศึกษา

การจัดสัดส่วน  อัตราเวลาเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์  ตำบลห้วยสามพาด  อำเภอประจักษ์ศิลปาคม

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม

เวลาเรียน

ระดับประถมศึกษา

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

— กลุ่มสาระการเรียนรู้

 

ภาษาไทย

200

200

200

160

160

160

คณิตศาสตร์

200

200

200

160

160

160

วิทยาศาสตร์

80

80

80

80

80

80

ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ)

200

200

200

80

80

80

สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนาธรรม

™ ประวัติสาสตร์

™ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

™ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำรงชีวิตในสังคม

™ เศรษฐศาสตร์

™ ภูมิศาสตร์

 

 

 

 

     160

 

 

 

 

    160

 

 

 

 

  160

120

(40)

 

 

(80)

120

(40)

 

 

(80)

120

(40)

 

 

(80)

สุขศึกษาและพลศึกษา

 

 

 

80

80

80

ศิลปะ

 

 

 

80

80

80

การงานอาชีพและเทคโนโลยี