หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

            โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ใช้หลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนอยู่   2   ระดับ คือ

          1.  หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546

          2.  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

จัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  โดยเน้นการส่งเสริมด้านศีลธรรม  คุณธรรมจริยธรรม   การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  มีความเป็นประชาธิปไตย มีสุขภาพอนามัย   และสำนึกถึงความรับผิดชอบในสิ่งแวดล้อม   จัดประสบการณ์เตรียมความพร้อม โดยสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข  และ  จัดกระบวนการศึกษาให้นักเรียนได้ฝึกคิดอย่างเป็นระบบ  เน้นการปฏิบัติมากกว่าการท่องจำ  เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  และสร้างความรู้ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ในโลกอนาคต  ปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้  ให้มีความหลากหลายทั้งรูปแบบ และเนื้อหา  โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เหมาะสมในแต่ละกระบวนการ

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาระดับประถมศึกษา

การจัดสัดส่วน  อัตราเวลาเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์  ตำบลห้วยสามพาด  อำเภอประจักษ์ศิลปาคม

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม

เวลาเรียน

ระดับประถมศึกษา

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

™ ประวัติสาสตร์

™ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำรงชีวิตในสังคม

™ ภูมิศาสตร์

 

 

 

 

     160

 

 

 

 

    160

 

 

 

 

  160

120

(40)

 

 

(80)

120

(40)

 

 

(80)

120

(40)

 

 

(80)

สุขศึกษาและพลศึกษา

 

 

 

80

80

80

ศิลปะ

 

 

 

80

80

80

การงานอาชีพและเทคโนโลยี