ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลจำนวนนักเรียน

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์   ตำบลห้วยสามพาด  อำเภอประจักษ์ศิลปาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต  2

 

ที่

ชั้น

ชาย

หญิง

รวม

ครูประจำชั้น

1

อนุบาลปีที่ 1

8

8

16

นางม่านฟ้า  ฆารเจริญ

2

ชั้นอนุบาลปีที่ 2

11

14

25

นางธันธีรา  จอดนอก

3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

9

10

19

นางลำดวน  ชื่นตา

4

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

14

12

26

นางลัดดาวัลย์  บุตตะโยธี

5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

8

6

14

นางยุพิน  ศรีสมบูรณ์

6

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

12

9

21

นางศิวพร  บำรุงภักดี

7

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

12

8

20

นางฉวีวรรณ  นามนิตย์

8

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

11

11

22

นางสิริพร  ทาชาติ

9

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

14

10

24

นางประพิศ  นาจะรวย

10

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

2

3

5

นายนภดล ธนสีลังกูร

11

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

5

4

9

นางอรทัย  จันทะเสน

12

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

3

8

11

นางวิไลวรรณ  มิตรราช

รวม

109

103

212

-