คณะผู้บริหาร

นายปัญญาพิพัฒษ์ บำรุง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางยุพิน ศรีสมบูรณ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นางประพิศ นาจะรวย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0