คณะผู้บริหาร

นายปัญญาพิพัฒษ์ บำรุง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางวิไลวรรณ มิตรราช
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0

นางยุพิน ศรีสมบูรณ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นางอรทัย จันทะเสน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

นางประพิศ นาจะรวย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0