คณะผู้บริหาร

นายปัญาพิพัฒษ์ บำรุง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา