ปฐมวัย

นางสาวทิพวัลย์ ธรหาญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวอินทุอร เขื่อนขันธ์