กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวทิพวรรณ มาลา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1