บุคลากร

นางสาวสายสุดา ภักดีราช
ครูธุรการ

นายวุฒิไกร บำรุง
ครูอัตราจ้าง

นางนริสรา ต้นกัญญา
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายสุพล ไหลหาโคตร
พนักงานบริการ

สิบเอกหญิงสุพัตรา คชารัตน์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวณัฐธิดา ใจอ่อน
พนักงานราชการ