บุคลากร

นางสาวสายสุดา ภักดีราช
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวณัฐธิดา ใจอ่อน
พนักงานราชการ

นายวุฒิไกร บำรุง
ครูอัตราจ้าง

นางนริศรา ต้นกัญญา
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

สิบเอกหญิงสุพัตรา คชารัตน์
ครูอัตราจ้าง

นายวัชรินทร์ ชื่นตา
ครูอัตราจ้าง

นายสุพล ไหลหาโคตร
พนักงานบริการ