ครูประจำชั้นอนุบาล 1

นางสาวอินทุอร เขื่อนขันธ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1