ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางลำดวน ชื่นตา
ครู คศ.3