ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางศิวพร บำรุงภักดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2