ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางลัดดาวัลย์ บุตตะโยธี
ครู คศ.3