ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางยุพิน ศรีสมบูรณ์
ครู คศ.3