ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางยุพิน ศรีสมบูรณ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3