ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางศิวพร บำรุงภักดี
ครู คศ.3