ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางฉวีวรรณ นามนิตย์
ครู คศ.3