ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสิริพร ทาชาติ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5