ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางประพิศ นาจะรวย
ครู คศ.3