ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางบุษบา พึ่งสว่าง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6