ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นายนภดล ธนสีลังกูร
ครู คศ.3