ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นายอนุรักษ์ จิตภาค
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวทิพวรรณ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1