ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางมณีเพชรัตน์ ลีวนานนท์
ครู คศ.2
หัวหน้าครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2