ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางอรทัย จันทะเสน
ครู คศ.3