ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางประพิศ นาจะรวย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3