ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสิริพร ทาชาติ
ครู คศ.3