กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางมณีเพชรัตน์ ลีวนานนท์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายสุวิวัฒน์ น่าชม
ครู คศ.1