กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์

นายคำไพ ทาชาติ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์