กลุ่มสาระสังคมศึกษา

นายสันติสุข ก้อมมณี
ครูผู้ช่วย