กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสันติสุข ก้อมมณี
ครูผู้ช่วย