กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางมณีเพชรัตน์ ลีวนานนท์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2563