คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญมา บาริศรี
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : บ้านโนนสมบูรณ์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสำรวย ภูหมื่น
ตำแหน่ง : รองประธาน
ตัวแทนจาก : ผู้แทนชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายประจักษ์ ประภาการ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเพ็ง รัตนนท์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอนันต์ คมมิตร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางพรจิต นาคคำ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางทองพูน จันทรเสนา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญคุ้ม โสรบุตร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายปัญญาพิพัฒษ์ บำรุง
ตำแหน่ง : กรรมการ/เลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร :